คำชี้แจงของกลุ่มบริษัทแองโกล อีสต์ กรุป
เกี่ยวกับมาตรการการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ปรับปรุงเมื่อ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สินทรัพย์ที่สำคัญมากสิ่งหนึ่งของกลุ่มบริษัท แองโกล อีสต์ ชัวร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัดและ/หรือ บริษัทในเครือ (“แองโกล อีสต์ กรุป”) คือ ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ลูกค้าและผู้ที่จะเป็นลูกค้าหวังว่าแองโกล อีสต์ กรุปจะเป็นผู้ดูแลข้อมูลของพวกเขาได้อย่างถูกต้อง มีการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบและมิให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆต่อข้อมูล รักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากการถูกโจรกรรม และการเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ แองโกล อีสต์ กรุปได้รักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และผู้ที่จะเป็นลูกค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทจะปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับ ของข้อมูลอย่างเคร่งครัด

แนวทางนี้จะให้รายละเอียดกับท่านว่า ทำไมแองโกล อีสต์ กรุปต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะนำไปใช้อย่างไร ใครบ้างที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถเข้าถึง ทบทวนและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างไร นอกจากนั้นยังรวมถึงนโยบายการใช้ข้อมูลของท่านทางการตลาดและการใช้คุกกี้ (cookies) อีกด้วย การที่ท่านเข้าเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับแนวทางปฏิบัติ ตลอนจนนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังที่จะกล่าวต่อไป หากท่านไม่เห็นด้วยกับแนวทางปฏิบัติหรือนโยบายใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคล กรุณาอย่าให้รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับแองโกล อีสต์ กรุปผ่านทางเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วๆ ไปเท่านั้น แม้แองโกล อีสต์ กรุปจะได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ แต่อย่างไรก็ดีแองโกล อีสต์ กรุปจะไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด หรือไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่มาจากความผิดพลาดหรือการละเลยใดๆ นอกจากนี้ การคัดลอกข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่อาจกระทำได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากแองโกล อีสต์ กรุป ยกเว้นสำหรับการใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อเท่านั้น

แองโกล อีสต์ กรุปตระหนักถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม การเก็บ การดำเนินการ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการให้ข้อมูลของท่านเป็นไปด้วยความสมัครใจ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่บริษัทตามที่ได้มีการขอข้อมูลของท่าน อย่างไรก็ตามอาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการทำธุรกรรมหรือให้บริการแก่ท่านได้ แองโกล อีสต์ กรุปจะไม่เก็บข้อมูลใดๆที่สามารถระบุเฉพาะเจาะจงได้ว่าเป็นท่านบนเว็บไซต์นี้ จนกว่าท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการสมัครงาน

เว็บไซต์นี้ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลที่มีข้อจำกัดในการให้แองโกล อีสต์ กรุปเผยแพร่ข้อมูล หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หากท่านมีข้อจำกัดในเรื่องดังกล่าว บริษัทขอแนะนำให้ท่านสังเกตข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง และแองโกล อีสต์ กรุปไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ในข้อนี้

บริษัทเก็บรวมรวมข้อมูลอย่างไร

บริษัทจะรวบรวมและเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้ามาใช้เว็บไซต์ หรือให้รายละเอียดแก่บริษัทตามช่องทางต่างๆ บริษัทอาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับท่านโดยชอบตามกฎหมาย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พันธมิตรธุรกิจ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์อื่นๆ (devices) ที่ท่านใช้ในการเข้ามาใช้เว็บไซต์ของบริษัทเรา

หากท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดๆ ไม่ว่าจะบนเว็บไซต์ของบริษัท บนแอพพลิเคชั่น(application)ของบริษัทที่จัดทำขึ้น หรือผ่านทางผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ บริษัทอาจเข้าไป และเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ตามนโยบายและข้อกำหนดของผู้ให้บริการเหล่านั้น เมื่อท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ บริษัทอาจเข้าไปและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ให้แสดงในข้อมูลส่วนตัวของท่าน (Profile) บนสื่อสังคมออนไลน์ หรือบัญชีผู้ใช้ของท่าน รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียง ชื่อนามสกุล เพศ วันเกิด อีเมล์ ที่อยู่ สถานที่ตั้ง(location)ของท่าน เป็นต้น การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้อาจถูกจำกัด หรือถูกบล็อกซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

ทำไมแองโกล อีสต์ กรุปต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะนำไปใช้อย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกรวบรวมตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

 • เพื่อดำเนินการ จัดการ และช่วยเหลือให้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านที่ได้แจ้งกับบริษัทในขณะนั้นตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์ หรือเอกสารอื่นๆ
 • เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่
 • เพื่อสื่อสารกับท่าน รวมถึงส่งข้อมูลบัญชีของท่านที่มีกับบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแนวทางการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต
 • เพื่อการค้นคว้าวิจัยทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยแองโกล อีสต์ กรุป ธุรกิจบริการด้านการเงิน หรือ ผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อจับคู่ข้อมูล โดยมีจุดประสงค์เชิงธุรกิจภายในและเชิงการจัดการ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่ให้กับภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ
 • เพื่อปรับเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการเสนอโฆษณาที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้แจ้งไว้ในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูล และ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น
ใครบ้างที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้อย่างเป็นความลับ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมไว้ตามความจำเป็นตามวัตถุประสงค์หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง(สำหรับนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด กรุณาดูหมวดหัวข้อ “การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรมทางการตลาด”) :

 • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทน นายหน้าของแองโกล อีสต์ กรุปในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของแองโกล อีสต์ กรุป
 • ตัวแทน นายหน้า ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ที่ตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกแองโกล อีสต์ กรุป) ที่ให้บริการดำเนินงาน จัดทำข้อมูล โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การชำระเงิน การเก็บหนี้ หรือการชำระค่าหลักทรัพย์ การให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource) ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) การบริการส่งเอกสารและจ้างพิมพ์งานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในธุรกิจของแองโกล อีสต์ กรุป และการให้บริการของแองโกล อีสต์ กรุปแก่ท่าน
 • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับแองโกล อีสต์ กรุปในการจัดหาหรือจัดกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับบริการประกัน
 • ตัวแทน นายหน้า ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ที่ตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกแองโกล อีสต์ กรุป) รวมถึงบริษัทที่ให้บริการในด้านต่างๆ เช่น บริษัทรับประกันต่อ บริษัทบริหารจัดการด้านการลงทุน บริษัทสืบสวนเรื่องสินไหม สมาคมหรือสภาองค์การต่างๆ
 • บริษัทอื่นๆ ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลของท่าน หรือติดต่อกับท่าน เช่น บริษัทวิจัย และสถาบันจัดอันดับ ทั้งนี้เพื่อยกระดับบริการที่บริษัทมอบให้แก่ท่าน และ
 • หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลใดก็ตามที่แองโกล อีสต์ กรุปต้องเปิดเผยข้อมูล (ก) ภายใต้กฎหมาย และ/หรือข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท แองโกล อีสต์ กรุป หรือ (ข) ตามข้อตกลงระหว่างกลุ่มบริษัท แองโกล อีสต์ กรุปและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลอื่นใด

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บริษัทรวบรวมขึ้นในระหว่างที่ให้บริการในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆจะถูกส่งต่อให้เพียงบุคคลข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ในบางครั้ง บริษัทอาจจะซื้อธุรกิจ หรือขายธุรกิจหนึ่งธุรกิจหรือมากกว่านั้น (หรือธุรกิจเพียงบางส่วน) ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ อาจมีการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อ หรือการขาย หรือ การเสนอซื้อหรือเสนอขาย ในกรณีที่แองโกล อีสต์ กรุปซื้อธุรกิจ หากสามารถปฏิบัติได้และได้รับการยินยอม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ตามแนวทางการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับการยินยอมตามกฎหมาย อาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่น ตามที่กล่าวมาข้องต้น ที่อาจอยู่ในประเทศไทยหรือนอกเขตประเทศไทย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่ง จัดเก็บ และดำเนินการในประเทศไทย หรือในประเทศอื่นๆ ที่ กลุ่มบริษัท แองโกล อีสต์ กรุป ตั้งอยู่ หรือในประเทศที่ผู้รับจ้างซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตั้งอยู่ หรือจากผู้รับจ้างที่เป็นบุคลลภายนอกให้บริการอยู่ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท หรือใช้บริการของบริษัท หรือเข้าเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่นของบริษัท แสดงว่าท่านยินยอมให้บริษัทส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกเขตอำนาจกฏหมายของท่านแก่บริษัทในเครือของแองโกล อีสต์ กรุป หรือบุคคลภายนอกที่เราจะส่งข้อมูลให้ตามที่กล่าวข้างต้น

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิ์ในการ :

 • ตรวจสอบว่าแองโกล อีสต์ กรุปเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอดูข้อมูลเหล่านั้น
 • ขอให้แองโกล อีสต์ กรุปแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านให้ถูกต้อง และ
 • สอบถามเกี่ยวกับนโยบายของแองโกล อีสต์ กรุปและข้อปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ในการขอเข้าถึงข้อมูล การแก้ไข หรือคำถามอื่นใดที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะต้องติดต่อไปที่ :

ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
บริษัท แองโกล อีสต์ กรุป จำกัด
อาคาร แองโกล อีสต์ กรุป ทาวเวอร์ 181 สุรวงศ์
บางรัก กรุงเทพฯ 10500

แองโกล อีสต์ กรุปมีสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนในการขอรับทราบข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรมทางการตลาด

นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย แองโกล อีสต์ กรุปอาจจะใช้ชื่อและข้อมูลการติดต่อของท่าน (ข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงส่งเอกสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ และการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ การให้คำแนะนำ และหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับการประกัน เงินบำนาญ กองทุนเพื่อการเกษียณอายุ/หรือการบริหารจัดการความมั่งคั่งด้วยโครงการเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติ การลงทุน การธนาคาร บริการด้านการเงิน บัตรเครดิต การบริการทางการแพทย์และสุขภาพ การศึกษา การสรรหา การฝึกอบรม การให้รางวัล/รอยัลตี้/สิทธิประโยชน์ กิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับการกุศล/และไม่แสวงหาผลกำไร (ภายใต้หัวข้อการตลาด) อย่างไรก็ตามในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยแองโกล อีสต์ กรุปขณะที่ให้บริการในฐานะผู้รับมอบอำนาจ หรือผลิตภัณฑ์การตลาดใดๆ หรือบริการใดๆ ที่อยู่ภายใต้แผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆจะใช้ในการโปรโมท หรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่านั้น

สำหรับวัตถุประสงค์กิจกรรมทางการตลาดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทอาจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เว้นแต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยแองโกล อีสต์ กรุปขณะที่ให้บริการใดๆ ภายใต้แผนบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ให้กับผู้ให้บริการ (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกแองโกล อีสต์ กรุป) ตามกิจกรรมทางการตลาดที่ได้มีการแจ้งไว้ข้างต้นและที่ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) ศูนย์บริการทางการตลาดหรือการวิจัย โดยศูนย์บริการดังกล่าวสามารถส่งเอกสารโปรโมชั่น และกิจกรรมทางการตลาดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้บริการอยู่ (เอกสารเหล่านี้อาจจะส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ อีเมล์หรือช่องทางอื่นใด) และภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทอาจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการ (ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกแองโกล อีสต์ กรุป) ภายใต้หัวข้อกิจกรรมทางการตลาดนี้

ก่อนการใช้ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และรวมถึงการส่งต่อข้อมูล ตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทอาจจะให้ท่านแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีดังกล่าว หลังจากที่ได้รับเอกสารแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเแล้ว บริษัทอาจจะใช้และให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์กิจกรรมโปรโมชั่นหรือการตลาดต่างๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่แองโกล อีสต์ กรุปจะใช้และให้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์กิจกรรมทางการตลาด ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ได้แก่ ชื่อของท่าน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าบริษัทอาจจะมีข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของท่านก็ตาม

หากบริษัทได้ขอให้ท่านแสดงความยินยอมเช่นว่านั้น และท่านได้แสดงความจำนงไว้แล้ว ต่อมาภายหลังท่านอาจจะถอนความยินยอมของท่านที่ได้ให้ไว้กับแองโกล อีสต์ กรุปในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทางการตลาด ดังนั้นแองโกล อีสต์ กรุปจะยกเลิกการใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสำหรับกิจกรรมทางการตลาด

หากท่านได้แสดงความยินยอมไว้ และปรารถนาที่จะยกเลิกความยินยอมดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งไปที่แองโกล อีสต์ กรุปโดยเขียนข้อความแสดงความจำนงในหมวด “สิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล” หรือติดต่อไปที่ “ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์” โดยคำร้องดังกล่าวจะต้องแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องที่ต้องการ

การใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ตัวระบุพิเศษที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์ (device) อื่นๆ โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่ให้รายละเอียดสามารถอ่านได้ในภายหลังโดยเซิร์ฟเวอร์ที่ออกคุกกี้ให้ท่าน แองโกล อีสต์ กรุปอาจจะใช้คุกกี้บนเว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทใช้อยู่ ข้อมูลที่รวบรวมไว้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงเลขหมายประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (และโดเมนเนม) ซอฟต์แวร์ในการเข้าดูเว็บ ชนิดและองค์ประกอบของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าภาษา ที่ตั้ง ระบบปฏิบัติการ เว็ปไซต์ที่อ้างถึง หน้าเว็ปไซต์ และเนื้อหาที่คลิกแล้ว และช่วงเวลาที่เข้าไปคลิก) จะถูกใช้รวบรวมเป็นสถิติว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอย่างไรและการคลิกเว็บไซต์จะช่วยให้บริษัทเข้าใจว่าจะสามารถปรับปรุงการใช้งานของท่านได้อย่างไร ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บและจะไม่มีการเปิดเผย และจะไม่มีใครทราบได้ว่าท่านได้คลิก เว้นแต่ท่านได้เข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิก โดยบริษัทใช้ข้อมูลเฉพาะเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และทำให้ตรงจุดประสงค์ที่สุด นอกจากนั้น คุกกี้ยังช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทจำท่านได้ ตลอดจนถึงสิ่งที่ท่านชอบคลิก และช่วยให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ตรงตามความต้องการ โฆษณาคุกกี้จะช่วยให้บริษัทสามารถให้โฆษณาบนเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับท่านได้ เช่น การเลือกโฆษณาที่อยู่ในความสนใจของท่าน หรือหลีกเลี่ยงโฆษณาซ้ำๆ ไม่ให้ปรากฏในหน้าเว็ปที่ท่านเข้าอีก

เว็บ เบราว์เซอร์ ส่วนใหญ่ ถูกสร้างขึ้นให้สามารถรองรับคุกกี้ หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ ท่านสามารถปิดฟังก์ชั่นดังกล่าวที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม การทำลักษณะนี้ ท่านอาจจะไม่สามารถรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ครบถ้วน และโครงสร้างบางส่วนอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่

ลิ๊งค์จากข้างนอก

หากส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้มีลิ๊งค์ต่อไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์อื่นอาจมีแนวทางการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คเว็บไซต์เหล่านั้นเกี่ยวกับแนวทางการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้เข้าใจถึงนโยบายในการจัดเก็บ การใช้งาน การส่งต่อ และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นๆ

การแก้ไขแนวทางการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

แองโกล อีสต์ กรุปขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับปรุงแนวทางการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า หากบริษัทตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการแจ้งบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้นท่านจึงสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่บริษัททำการจัดเก็บไว้ได้เสมอ นอกจากนั้นยังทราบถึงว่ามีการใช้ข้อมูลอย่างไร และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างไรบ้าง การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขใดๆ จะมีผลทันทีหลังจากการโพสต์บนหน้าเว็บไซท์ดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับแนวทางการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของแองโกล อีสต์ กรุปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดข้างต้น